StaffLocation: Home >> About us >> Staff
JOB NAME E-MAIL
Dean Senlin Liu hsslsl@163.com; hsslsl@mail.sysu.edu.cn
Vice dean Huaping Wang waguter@zju.edu.cn
Vice dean Jian Chen cjbud@sdu.edu.cn
Vice dean Shengli Cheng chengsl@sdu.edu.cn
Vice dean Lihua Fu fulihuafulihua@126.com
Teaching   Affairs staff(postgraduate) Ying Zhao zhaoying@sdu.edu.cn
Teaching   Affairs staff(undergraduate) Xia Jiang zsjw@sdu.edu.cn/jiangxia@sdu.edu.cn
Personnel   Secretary Longyan Xie xielongyan@sdu.edu.cn
Scientific   Research Secretary Lirong Wan wlr@sdu.edu.cn
Library staff Li Tao taoli@sdu.edu.cn
Administration   staff Bo Wang zssy@sdu.edu.cn
Administration   staff Ying Wang yingwang@sdu.edu.cn
Administration   staff Saiying Xu xusaiying@sdu.edu.cn
Administration   staff Xiaodong Qi xdqi@sdu.edu.cn